Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dansk Supermarked A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Dansk Supermarked A/S

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

CVR-nr.: 35954716

Telefon: 87783489

Mail: pernile.holbech.hansen@dsg.dk

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder i konkurrencen
  • At sende dig nyhedsmails, hvis du har givet godkendelse til dette

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Lov 2000-05-31 nr. 429 om behandling af personoplysninger § 6, stk. 1, nr. 1
  • Fra den 25. maj 2018 følger retsgrundlaget for behandlingen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen) artikel 6, første afsnit, litra a

3.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • E-mail adresse
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Adresse
  • Telefonnummer

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Hjemmesideleverandør Dialogue v/Martin Skovgaard Lauritsen

5.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra det data du selv har givet os i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Vi indsamler ikke yderligere info end den.

6.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger fra 18. maj til og med 16. juli.

7.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.    Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.